Privacy Policy

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de prelucrare a datelor personale

I. Informații generale

Titularul prelucrării datelor este Auto Italia Impex SRL, cu sediul legal în Bd. Timișoara 102, sector 6, București, RC: J40/9213/1993 si CUI: RO 3786213. Auto Italia respectă dreptul persoanelor fizice la confidențialitatea datelor personale și este responsabilă, în calitate de operator de date, de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal descriem modul în care colectăm datele dumneavoastră personale, de ce le colectăm, ce facem cu ele, cu cine le împărtășim, cum le protejăm precum și opțiunile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră personale şi drepturile de care beneficiați conform legii.

Această politică se aplică prelucrării datelor dumneavoastră personale în cadrul diverselor activităţi şi servicii prestate, aplicații, site-uri web, portaluri, vânzări online, acțiuni de marketing, platforme de social-media sponsorizate etc., furnizate sau operate de noi sau de terţi, în numele nostru.

Această politică conține reguli generale și explicații. Ea poate fi completată cu informări specifice privind confidențialitatea datelor personale în cazul anumitor servicii şi acțiuni specifice furnizate sau operate de Auto Italia sau în numele acesteia. Aceste informări specifice privind confidențialitatea datelor personale vă vor fi comunicate ori de câte ori datele dumneavoastră personale sunt necesare în cadrul activităților menționate mai sus, de exemplu prin intermediul site-urilor web, sau comunicări care vă sunt transmise individual, sondaje de satisfactie, oferte, evenimente etc.

II. Definiții

Termenii utilizaţi în această politică au următoarele semnificații:

 • Operator de date înseamnă organizația care determină scopurile pentru care și modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale.
 • Persoana împuternicită înseamnă persoana sau organizația care prelucrează datele dumneavoastră personale în numele Operatorului de date.
 • Datele personale reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, cum ar fi, de exemplu, numele dumneavoastra, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare al vehiculului (VIN) etc.
 • Punct de contact pentru protecția datelor înseamnă sursa prin intermediul căreia îi puteți adresa Operatorului de date întrebările sau solicitările privind această politică și / sau (prelucrarea) datele(lor) personale și de la care veti primi răspunsuri la întrebări și solicitări.
 • Prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau det de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, accesarea și toate formele de utilizare a datelor dumneavoastră personale.

III. Principii de prelucrare

Ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu cerințele de prorecție a datelor impuse de GDPR și legislația subsecventă în materie

Principiile cheie pe care le aplicăm sunt următoarele:

 • Legalitate, echitate și transparență: vom colecta datele dumneavoastră personale într-un mod echitabil, în conformitate cu prevederile legale și în mod transparent.
 • Minimizarea colectării datelor: vom limita colectarea datelor personale la ceea ce este relevant și necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Limitări legate de scopul colectării: vom colecta datele dumneavoastră personale numai în scopuri determinate, explicite și legitime și nu le vom prelucra într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Acurateţea datelor: vom păstra datele dumneavoastră personale corecte și actualizate.
 • Securitatea și protecția datelor: vom implementa măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel adecvat de securitate și protecție a datelor. Astfel de măsuri prevăd prevenirea dezvăluirii sau accesului neautorizat, a distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale sau a modificării și a oricărei alte forme ilegale de prelucrare.
 • Garanții în raport cu terții: vom asigura ca accesul la date cu caracter personal de către terți (și transferurile către aceştia) să se realizeze în conformitate cu legislația aplicabilă și cu garanții contractuale adecvate.
 • Limitare în timp a păstrarii datelor:vom păstra datele dumneavoastră personale într-o manieră compatibilă cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor și nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

IV. Categorii de persoane vizate.

Aceste activități de prelucrare se referă la: clienți beneficiari ai produselor și/ sau serviciilor furnizate direct sau indirect de către Auto Italia, inclusiv clienți persoane fizice autorizate, persoane titulare ale întreprinderilor individuale, persoane ce desfășoară în mod independent, în condițiile legii, o profesie reglementată sau reprezentanți legali/ convenționali, acționari, asociați, angajați sau orice utilizatori/ persoane de contact aparținând/ desemnate de clienți(lor) persoane juridice, inclusiv în contextul achiziționării de vehicule, direct sau indirect, și al oricăror activități de mentenanță, potențiali clienți (din oricare dintre categoriile de mai sus), în contextul activităților de ofertare și orice reprezentanți legali/ convenționali, acționari, asociați, angajați sau orice utilizatori/ persoane de contact indicate de către orice categorie de clienți, după caz.

Astfel, în anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document, Auto Italia poate sa prelucreze date cu caracter personal aparținând anumitor categorii de persoane vizate (de exemplu, persoanele de contact desemnate de către client, reprezentanți legali sau convenționali, colaboratori, angajați, asociați, acționari) fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. De exemplu, acest lucru se poate întâmpla atunci când clientul transmite datele unor astfel de persoane vizate către Auto Italia. În acest context este responsabilitatea clientului să informeze în prealabil persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

V. Ce date personale colectăm și care este sursa acestora

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Auto Italia prelucrează:

 • date cu caracter personal furnizate direct de către dumneavoastră, în contextul oricăror interacțiuni cu noi;
 • date cu caracter personal obținute din următoarele surse externe: dealerii colaboratori ai Auto Italia și reparatorii autorizați (caz în care dealerii și reparatorii autorizați sunt Operatori de date, posibil împreună cu Auto Italia, sau Auto Italia/dealerii/ reparatorii pot fi Persoane împuternicite, după caz), clienții Auto Italia ce ne pot furniza informații despre dumneavoastră în calitate de reprezentanți legali/ convenționali, acționari, asociați, angajați sau orice utilizatori/ persoane de contact aparținând acestora/ desemnate de aceștia, autorități, instituții publice, instanțe de judecată, după caz. Următoarele categorii de date sunt colectate din aceste surse externe: numele dumneavoastră, numărul de telefon, CNP, adresa dumneavoastră de e-mail, adresa de domiciliu, semnătură, numărul de identificare al vehiculului dumneavoastră (VIN), serie motor, numărul de înmatriculare, marcă, model, tip, data fabricației, data livrării, după caz.

În contextul activităților de prelucrare desfășurate, lipsa furnizării datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării produselor/ serviciilor și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare. Spre exemplu, dacă nu sunteți de acord cu comunicările de Marketing, nu va vom putea comunica cele mai noi oferte care credem că vă vor interesa.

VI. Scopurile pentru care colectăm şi prelucrăm date personale și temeiurile de prelucrare aplicabile

Vom colecta şi prelucra datele dumneavoastră personale doar în scopuri specifice, explicite și legitime și nu vom prelucra datele personale într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Astfel, Auto Italia prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru următoarele scopuri și în considerarea următoarelor temeiuri de prelucrare:

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile, pentru: întocmirea facturilor, gestionarea plăților, transmiterea notificărilor legale, elaborarea rapoartelor financiare, gestionarea controalelor efectuate de către autorități, apărarea/ exercitarea unor drepturi/ îndeplinirea unor obligații în fața instanțelor de judecată, gestionarea reclamațiilor și sesizărilor, arhivarea.

Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, Auto Italia se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul sau legitim în desfășurarea obiectului său de activitate și/sau pe contractul dintre dvs. și Auto Italia, după caz.

În vederea încheierii și executării contractului la care dvs. sunteți parte: încheierea, derularea și gestionarea relației contractuale cu dvs., în vederea furnizării produslui sau serviciului solicitat de dumneavoastră, în conformitate cu acordul / contractul dintre dumneavoastră și Auto Italia, inclusiv transmiterea de notificări contractuale.

Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, Auto Italia se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul sau legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.

În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Auto Italia în contextul desfășurării obiectului său de activitate: încheierea și executarea contractului cu clientul, atunci când acesta furnizează Auto Italia datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de reprezentant legal/ convențional, acționar, asociat, angajat sau orice utilizator/ persoană de contact aparținând acestuia/ desemnate de către client, efectuarea de sondaje privind satisfacția dumneavoastră cu privire la calitatea produselor și serviciilor oferite prin intermediul dealerilor şi reparatorilor autorizaţi din rețeaua Auto Italia, cu scopul îmbunătățirii experienţei dumneavoastră, precum şi îmbunătățirea produselor și a serviciilor noastre în general, apărarea/ exercitarea drepturilor în instanță, după caz, gestionarea în bune condiții relația comercială cu producătorul, în scopul facilitării îndeplinirii obligațiilor specifice sau auditării modalității în care unele dintre acestea au fost aduse la îndeplinire de către noi, transmiterea datelor către partenerii ce ne asistă în desfășurarea activităților de prelucrare, marketing simplu, după caz.

În baza consimțământului exprimat de către dvs.: transmiterea de informări comerciale şi/sau promoţionale, comunicări și acțiuni de marketing etc. privind produsele şi serviciile furnizate de Auto Italia, precum şi pentru a efectua studii de piaţă,comunicarea datelor către firme conexe sau asociate Auto Italia precum si către societăți partenere din sectorul auto, financiar, asigurări si telecomunicații, care le vor putea prelucra pentru a trimite informări comerciale şi/sau promoționale despre produsele şi serviciile oferite de către aceste societăți, precum şi pentru a efectua cercetări de piaţă ("Marketing terţi").

Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare de mai sus poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii, potrivit celor de mai jos.

Prelucrarea datelor pentru fiecare din scopurile prezentate mai sus va putea fi realizată prin mijloace tipărite, automate sau electronice şi, în mod special, prin intermediul poştei sau email, telefon (apel telefonic, SMS, MMS), fax şi orice alt canal informatic (de ex. site web, aplicaţie mobilă).

VII. Protecţia datelor personale

Deținem un set de măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului sau utilizării ilegale sau neautorizate, precum și împotriva pierderii accidentale sau a deteriorării integrității. Acestea au fost concepute luând în considerare infrastructura noastră IT, potențialul impactul asupra confidentialitatii datelor dumneavoastră, costurile implicate precum și concordanta cu standardele și practicile economice actuale.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de o persoana imputernicita, numai dacă aceea persoana imputernicita acceptă să respecte măsurile tehnice și organizaționale de securitate a datelor.

Menținerea securității datelor înseamnă protejarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor dumneavoastră personale:

 • confidențialitate: vom proteja datele personale împotriva dezvăluirii nedorite către terțe părți.
 • integritate: vom proteja datele personale împotriva modificării de către terți neautorizați.
 • disponibilitate: ne vom asigura că părțile autorizate pot accesa datele personale numai atunci când este necesar.

Procedurile noastre de securitate a datelor includ: securitatea accesului, sisteme de backup, monitorizarea, revizuirea și întreținerea, gestionarea incidentelor de securitate și asigurarea continuității derularii activitatilor etc.

VIII. Pentru cât timp sunt păstrate datele personale

Vom păstra datele dumneavoastră personale pentru o perioada de timp compatibilă cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, respectiv vom păstra datele dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru scopurile pentru care prelucrăm aceste date sau pentru a ne conforma dispozițiilor legale.

De exemplu în cazul în care ne-ați adresat o solicitare de ofertă, test drive etc. vom păstra datele dumneavoastră personale pentru o perioada de 3 (trei) ani, iar în cazul în care ați achiziționat produse si servicii vom păstra datele pentru o perioadă de 6 (șase) ani. De asemenea, în cazul sondajelor privind satisfacția clienților, datele dvs personale vor fi păstrate timp de maxim 6 ani.

Dupa aceasta perioadă, Auto Italia poate continua să stocheze aceste date pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci când există o necessitate de afaceri legitim de a proceda astfel (e.g., pentru protejarea intereselor Auto Italia în fața oricăror situații ce au legătură cu furnizarea produslui și/sau serviciului, inclusiv în fața instanțelor de judecată, conform cerințelor legale).

Pentru informații privind durata de păstrare a anumitor date personale înainte de a fi eliminate din sistemele și bazele noastre de date, vă rugăm să ne contactați la punctul de contact pentru protecția datelor: privacy@autoitalia.ro

IX. Dezvăluirea datelor personale

În funcție de scopurile pentru care colectăm datele, este posibil să le dezvăluim următoarelor categorii de destinatari:

a) În cadrul organizațiilor noastre și a societatilor ce promoveaza produsele si serviciile marcilor noastre:

 • Membrii personalului autorizat;
 • Afiliații și filialele noastre;
 • Membrii rețelei de dealeri autorizați și reparatori autorizați https://www.autoitalia.ro/dealeri

b) Parteneri de afaceri terți:

 • Agenții de publicitate, de marketing și de promovare care ne ajuta să livrăm și să analizăm eficacitatea campaniilor și promoțiilor noastre publicitare.
 • Furnizorii de servicii: companiile care furnizează servicii pentru sau în numele Auto Italia, cum ar fi agenții de servicii call centre care pot presta de exemplu servicii de evaluare a calității datelor furnizate în solicitările de oferte online, servicii de sondare a gradului de satisfacție față de produsele și serviciile furnizate de reațeaua de dealeri și reparatori autorizați, alti furnizori cum ar fi: avocați, consultanți externi, traducători, care ne asistă în desfășurarea activităților de prelucrare
 • Parteneri de afaceri: de exemplu, partenerii nostri de încredere care pot utiliza datele personale pentru a vă oferi serviciile și / sau produsele pe care le-ați solicitat: societăți de asigurare, brokeri, societăți de leasing, societati de audit. Cerem acestor companii să acționeze întotdeauna în conformitate cu legile aplicabile și cu această politică și să acorde o atenție deosebită confidențialității datelor dumneavoastră personale.
 • Stellantis NV, societatea producătoare, pentru gestionarea în bune condiții a relației comerciale dintre Auto Italia si producător, scopul facilitării îndeplinirii obligațiilor specifice sau auditării modalității în care unele dintre acestea au fost aduse la îndeplinire.

c) Alte părți terțe - dacă este cerut de lege sau este necesar în mod legal pentru a proteja interesele Auto Italia:

 • Autorități, instituții publice, instanțe de judecată, executori judecătorești, după caz, pentru respectarea legii, ca urmare a solicitărilor din partea autorităților, in baza hotărârilor judecătorești, a procedurilor legale, in baza unor obligații privind raportarea și depunerea informațiilor la autorități.

X. Transferul datelor cu caracter personal în afara tării

În prezent, în cadrul relațiilor contractuale pe care le desfășoară, compania poate transfera datele obținute, în țări din cadrul Spațiului Economic European (SEE), către Italia, Franța și Olanda, inclusiv să le stocheze în bazele de date gestionate de entități care acționează în numele companiei.. Gestionarea bazelor de date și prelucrarea datelor sunt strict legate de scopul pentru care datele au fost colectate și sunt efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă pentru protecția datelor.

În cazul în care datele vor fi transferate și în afara SEE, compania își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene (alături de alte măsuri suplimentare de protecție, atunci când este cazul) sau alte garanții recunoscute de lege (precum deciziile de adecvare), și veți fi informat corespunzător, în acest sens.

Este posibil ca în derularea activităților de prelucrare, statele de transfer să se modifice, caz în care lista de mai sus va fi actualizată, după caz.

XI. Relația dumneavoastră cu dealerii si reparatorii autorizați ai Auto Italia

Dacă achiziționați un vehicul sau alt produs sau serviciu de la unul dintre dealerii autorizați sau de la reparatorii autorizați sau dacă le oferiți datele dumneavoastră personale, veți avea o relație separată cu acestia. În acest caz, ei sunt/ pot deveni Operator al datelor dumneavoastră personale, posibil împreună cu noi. Pentru toate întrebările sau solicitările privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale de către unul dintre dealerii autorizați sau reparatorii autorizați, în calitate de Operatori, va rugam sa ii contactați direct. În anumite cazuri, dealerii/ reparatorii autorizați pot acționa și în calitate de împuterniciți ai Auto Italia.

XII. Drepturile dumneavoastră privind datele personale

Conform legii, beneficiati de urmatoarele drepturi privind datele dumneavoastră personale:

 • Informarea: cu privire la activitățile de prelucrare desfășurate de către Auto Italia; 
 • Accesul la date: dreptul de a solicita și obtine confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către Operator și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Rectificarea datelor: dreptul de a obţine rectificarea datelor dvs. care sunt inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • Ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obţine ştergerea datelor pe care le prelucrăm, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Restricţionarea prelucrării datelor: dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor pe care le prelucrăm, în condițiile legii.
 • Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele dvs. cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Atunci când prelucrareadatelor cu caracter personal are drept scop marketing-ul direct, vom da curs automat solicitării dvs. de opoziție;
 • Portabilitatea datelor: aveţi dreptul de a primi, în condițiile legii, datele dvs. cu caracter personal, pe care le-ați furnizat către Auto Italia într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Auto Italia către un alt Operator;
 • Retragerea consimţământului: dacă ne-ați acordat consimţământul, aveţi oricând dreptul de a-l retrage, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înainte de retragere;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința dvs. sau care vă afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (potrivit informațiilor disponibile la www.dataprotection.ro) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente, pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Dacă doriți să exercitați unul sau mai multe dintre aceste drepturi și pentru orice informatii suplimentare puteți să ne contactați la adresa de e-mail privacy@autoitalia.ro.

XIII. Punctul de contact pentru protecţia datelor

Pentru întrebări sau solicitări privind această politică și / sau prelucrarea datelor personale va rugam sa contactati Auto Italia Impex SRL, cu sediul legal in Bd. Timisoara 102, sector 6, Bucuresti, email privacy@autoitalia.ro

Ultima actualizare: 20 februarie 2023